วันพุธที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2561

องค์ประกอบศิลป์สำหรับงานคอมพิวเตอร์


องค์ประกอบศิลป์เป็นเสมือนหัวใจดวงหนึ่งของการทำงานศิลปะเพราะในงานองค์ประกอบศิลป์หนึ่งชิ้นจะประกอบไปด้วย การร่างภาพ(วาดเส้น)การจัดวางให้เกิดความงาม(จัดภาพ)และการใช้สี(ทฤษฏีสี)ซึ่งแต่ล่ะอย่างจะต้องเรียนรู้สู่รายละเอียดลึกลงไปอีก องค์ประกอบศิลป์จึงเป็นพื้นฐานสำคัญที่รวบรวมความรู้หลายๆอย่างไว้ด้วยกัน จึงต้องเรียนร็ก่อนที่จะศึกษาในเรื่องอื่นๆไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น