คุณลักษณะรายวิชา

รหัสวิชา 2204-2101

จุดประสงค์รายวิชา

1. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดวางตามหลักการจัดองค์ประกอบศิลป์
2. วิเคราะห์ จำแนก ธาตุทางทัศนศิลป์ หลักการ และกฎเกณฑ์ขององค์ประกอบศิลป์
3. ใช้ธาตุทางทัศนศิลป์ในงานองค์ประกอบศิลป์
4. จัดวางตำแหน่งภาพ และ จัดวางภาพชนิดต่าง ๆ โดย
5. มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่ดี


สมรรถนะของรายวิชา

1. แสดงความรู้เกี่ยวกับการจัดวางตามหลักการจัดองค์ประกอบศิลป์
2. จัดพื้นที่ จุดสนใจของภาพและการเน้น จัดวางตำแหน่งภาพ และ จัดวางภาพชนิดต่าง ๆ ตามหลักการขององค์ประกอบศิลป์คำอธิบายรายวิชา

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดวางตามหลักการจัดองค์ประกอบศิลป์ การจัดวางวัตถุในจอภาพการใช้พื้นที่ สัดส่วน การกำหนดเส้น สี แสง เงา การจัดวางตำแหน่งภาพ และการใช้ชนิดของการจัดภาพแบบต่าง ๆ
  

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง


ไม่มีความคิดเห็น: